Nord-Norge er den nordligste og østligste landsdelen i Norge og består av fylkene NordlandTroms og Finnmark.

Nord-Norge har 9,3 % av folketallet og 34,9 % av arealet i Fastlands-Norge (Norge utenom Svalbard og Jan Mayen). Landsdelen preges av lange avstander og meget spredt bosetning. Mens befolkningstettheten i Fastlands-Norge som helhet er 16,0/km², er den bare 4,3/km² i Nord-Norge. Landsdelen har en verdiskapning på 113 mrd kroner i året (2006),[3] 8,1 % av Norges verdiskapning.[4] Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Nord-Norge er 319 902 kroner (2009), under landsgjennomsnittet på 488 037 kroner (2009)

Nord-Norge består av distriktene

Temperatur

Havets påvirkning gjør at februar gjerne er kaldeste måned. Middeltemperaturen er ca. 0 °C på kysten og øygruppene. Ingen andre steder på de samme breddegraderhar så mildt vinterklima som Lofoten. Skjermede innlandsstrøk nær svenskegrensen har januarmidler fra –5 til –10 °C. Middeltemperaturen for juli varierer mellom 11 °C ytterst i Lofoten til 14–15 °C i indre strøk. Med disse temperaturene leverer våre varmepumper høy effekt

Varmepumpe

Det geniale med en varmepumpe er at den utnytter den energien som finnes gratis i jord, berg, sjø eller luft, i kombinasjon med litt elektrisitet. Generelt kan vi si at for 1 kWh med tilført energi (elektrisitet), så leverer normalt en varmepumpe mellom 2 og 5 kWh med varmeenergi. Effekten avhenger av ulike forhold, som utetemperatur for de varmepumpetypene som henter energien fra uteluften.

En varmepumpe er både miljø- og klimavennlig. For det første fordi den er energieffektiv. Faktisk vil et varmepumpesystem redusere behovet for tilført energi med 40 til 80 prosent i forhold til et oppvarmingssystem som er basert på elektrisitet, gass, olje, bioenergi eller fjernvarme. Erstatter varmepumpen anlegg som har vært kjørt på fossile brensler (olje, gass eller kull) eller bioenergi, forsvinner i tillegg de lokale utslippene. For det andre fører ikke varmepumper i drift til klimagassutslipp, slik for eksempel en oljefyr gjør. Varmepumpe er også bra for lommeboka, siden du får varmet opp boligen din til en lavere strømregning enn om du for eksempel hadde hatt bare panelovner til oppvarming. 

kjøp din varmepumpe hos oss. Vi leverer Mitsubishi, Daikin og Panasonic. Komplett med montering. Vi er billig og best på service i Nord-Norge